วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ใบงานที่2 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ใบงานที่2 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ใบงานที่5 เรื่อง แผ่นผับอาเซียน

ใบงานที่5 เรื่อง แผ่นผับอาเซียน

ใบงานที่4 เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ใบงานที่4 เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ใบงานที่3 เรื่อง เว็บเพจ

ใบงานที่3 เรื่อง เว็บเพจ

ใบงานที่1 เรื่อง ตารางคำนวนรายรับรายจ่าย

ใบงานที่1 เรื่อง ตารางคำนวนรายรับ-รายจ่าย